top of page

Stadgar
Sege Parks Stadsodling 

§ 1 Namn och säte

Föreningens namn är Sege Parks Stadsodling. Föreningen har säte i Malmö.


 

§ 2 Form och ändamål

Föreningen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.

 

Med mat och odling som redskap skapar föreningen social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet och gemenskap i Sege Park.

 

Vidare vill vi skapa en gemenskap som personer kan bli en del av och på så sätt känna tillhörighet och mening. 

 

Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att i huvudsak bedriva gemensamhetsodling på ytan samt dela på verktyg & kunskap, hålla i sociala aktiviteter både för medlemmar och ut mot besökare. 

 

Vi ska förvalta platsen vi hyr av Malmö stad enligt de skyldigheter vi är ålagda enligt vårt avtal med Malmö stad på ett sådant sätt att vi får vara kvar och vi ska arbeta för att Malmö stad uppfyller de skyldigheter de har gentemot oss som förening enligt avtal.


 

§ 3 Demokratiska principer

Vi vill organisera oss icke-hierarkiskt och verka för en platt organisation. 

 

Då föreningen arbetar med praktiskt arbete utgår mycket av föreningens verksamhet från mindre arbetsgrupper där beslut fattas av dem det berör, med inspiration från Sociokratins principer som består av:

 

Allmän cirkel där alla medlemmar är med och beslutar om visionen och uppdrag som sedan fördelas till arbetscirklar.

 

Arbetscirklar är autonoma och är fria till att driva eget arbete så länge arbetet är i enlighet med föreningens mål. Arbetscirklar kan ha ledare, underlättare, sekreterare.

 

Det ska finnas återkoppling mellan arbetscirklar och den allmänna cirkeln. 

 

Beslut ska helst fattas genom samtyckesprocessen där man samlar in synpunkter genom rundor, som kan vara fysiska eller digitala, verbalt eller i skrift så att alla får uttrycka sig. Invändningar ska tas upp och förslaget ska revideras tills man uppnår en tolerans för förslaget bland medlemmar så att förslaget är okej nog att testas och sedan revideras.

 

Föreningen kan använda olika beslutsfattande metoder som passar respektive scenarier men att det alltid grundas i att hitta en optimal kompromiss som gynnar och för oss pragmatiskt framåt i riktningen av föreningens mål.

 

Alla medlemmar har på så vis inflytande i föreningens kontinuerliga arbete. Vidare kan alla medlemmar kalla till medlemsmöte vid behov. Stormöten är regelbundna medlemsmöten där frågor som rör föreningen i stort behandlas med undantag för ändring av föreningens stadgar. Styrelsen ansvarar för att kalla till medlemsmöte för ändring av stadgar samt till årsmöte, där alla medlemmar har en röst. Föreningen kan även använda digitala verktyg för beslutsfattande.

 

Vår förening ska vidare sträva efter att:

 • all vår verksamhet ska genomsyras av demokrati och solidaritet.

 • att alla medlemmar ska kunna känna sig trygga att uttrycka sina idéer, tankar och kritik.

 • motverka mot alla former av förtryck samt synliggöra maktstrukturer.

 • alla medlemmar ska kunna känna sig delaktiga, ha inflytande över och ta ansvar för föreningen och dess verksamhet.

 • genomsyras av resurshushållning, återbruk, delande och miljölösningar.

 • allas erfarenheter och kunskaper värdesätts.


 

§ 4 Medlemskap 

På årsmöte fastställs antal medlemmar i föreningen, samt medlemsavgift. Medlemskap ges i första hand till boende i Sege Park. Villkoren för medlemskap är att stadgarna godtas, och att medlemsavgiften betalas. 

 

Medlemskap kan upplösas om föreningens stadgar bryts eller medlemsavgiften uteblir. Det finns möjlighet att vara stödmedlem vilket innebär att man bidrar med medlemsavgift utan att odla i föreningen. 


 

§ 5 Årsmöte och verksamhetsår

Årsmötet ska hållas under första halvåret varje år. Kallelse till årsmötet ska skickas minst en månad i förväg innan mötet. 

 

Årsmötespunkter 

 1. Årsmötets öppnande 

 2. Fråga om mötets behöriga utlysande 

 3. Godkännande av dagordning 

 4. Val av mötesordförande, sekreterare samt en justerare som jämte ordförande justerar mötesprotokollet 

 5. Styrelsens årsberättelse 

 6. Ekonomisk rapport 

 7. Revisorns berättelse 

 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

 9. Valfrågor (av styrelse med mera) 

 10. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår 

 11. Förslag från medlemmar och styrelse 

 12. Mötets avslutande 


 

§ 6 Styrelse

Styrelsen består av minst tre personer. Ordförande, Sekreterare och Kassör. Styrelsen roterar ansvarsposter löpande. Alla i styrelsen fungerar som firmatecknare. 

 

Val av styrelse sker på årsmötet. Vid avhopp skall det startas en process för att välja en ny styrelsemedlem. Mandatperioden är 1 år.

 

Styrelse för år 2024 består av: 

Ordförande: Linnea Andersson 

Sekreterare: Ava Lemark 

Kassör:  Kana Okabe 

Suppleant: Emilia Andersson Paredes, Jesper Berséus 


 

§ 7 Räkenskaper

Räkenskapsåret är enligt kalenderår. Styrelsen väljer ut 1 revisorer, vars revisionsberättelse ska avges senast i samband med kallelse till årsmöte. 


 

§ 8 Ändring av stadgarna

Alla medlemmar kan ge förslag på ändring av stadgarna. Förslag på ändringar lämnas då till styrelsen som kallar till medlemsmöte. Ändringar i stadgar ska ske enligt § 3 Demokratiska principer 


 

§ 9 Upplösning

Upplösning av föreningen kräver ett beslutande årsmöte. Föreningens kvarvarande tillgångar går till/används för välgörenhet. 

bottom of page