top of page

Stadgar

Sege Parks områdesförening

§ 1 

Föreningen Sege Parks områdesförening är en ideell förening med bas i Sege Park, Malmö. 

2 §

Föreningens organ är årsmöte, styrelse och revisor.

 

Ändamål 
3 §

Utifrån Sege Parks områdesförening ska vi:
→ skapa möten och sociala aktiviteter mellan boende i området Sege park och dess grannområden, i syfte att skapa gemenskap, samverkan, kunskapsutjämning och kollektiv omsorg om varandra, vårt område och vår planet. 
→ främja initiativ till och samtal om konst, kultur, hantverk, återbruk och andra kreativa uttryck.
→  främja kollektiv organisering och initiativ i området Sege park och dess grannområden som syftar till att göra samhället mer hållbart. 

 

Demokrati
4 §

Alla medlemmar kan kalla till stormöte vid behov. Stormöten är beslutsfattande medlemsmöten där frågor som rör föreningen i stort behandlas med undantag för ändring av föreningens stadgar.

Föreningen ska sträva efter att:

 • all verksamhet ska genomsyras av demokrati 

 • alla medlemmar ska kunna känna sig trygga att uttrycka sina idéer och tankar. 

 • motverka alla former av förtryck. 

 • alla medlemmar ska kunna känna sig delaktiga, ha inflytande över och ta ansvar för föreningen och dess verksamhet.

 • genomsyras av resurshushållning, återbruk, delande och miljölösningar.

 • allas erfarenheter och kunskaper värdesätts. 

Medlemskap
5 §

Möjlighet till medlemskap har personer som bor i Sege Park, samt andra som ställer sig bakom föreningens ändamål, demokratiparagraf, vision samt aktivt vill delta och bidra till föreningens verksamhet. Föreningen ska ha sin förankring lokalt. Därför skall föreningens medlemmar till över hälften bo i Sege Park. 

6 §

Intag av nya medlemmar sker kontinuerligt.

7 §

Medlemsavgiften bestäms gemensamt av föreningen.

8 §

Person som skadar gemensamma intressen eller som bryter mot stadgar kan uteslutas.

9 §

Föreningens styrelse har en samordnande funktion och är ytterst ansvarig för föreningens verksamhet. Styrelsen har administrativt ansvar för nya medlemmar samt för att planera och kalla till årsmöten. Tillsättandet av styrelsemedlemmar sker via årsmötet och röstas fram av föreningens medlemmar.

10 §

Styrelsen består av minst tre personer. Styrelsen roterar ansvarsposter löpande. Alla i styrelsen fungerar som firmatecknare, två i förening.

11§

För granskning av organisationens räkenskaper och förvaltning utser årsmötet en revisor. 

12 §

Föreningens räkenskaper avslutas den 31 december och ska jämte styrelsens protokoll samt andra handlingar som kan tjäna till ledning vid granskningen, överlämnas till revisorn senast den 1 april varje år.

Ändring av stadgarna


13 §

Alla medlemmar kan ge förslag på ändring av stadgarna. Förslag på ändringar lämnas då till styrelsen som kallar till medlemsmöte. Beslut om dessa ska antas på två följande medlemsmöten.

Årsmöte
14 §

Årsmöte bör ske inom den närmaste månaden efter att årsredovisning avklarats och blivit granskad av revisor. Årsmötet är föreningens högst beslutande organ. 

 

15 §

Årsmötespunkter

 1. Årsmötets öppnande

 2. Fråga om mötets behöriga utlysande

 3. Godkännande av dagordning

 4. Val av mötesordförande, sekreterare samt en justerare 

 5. Styrelsens årsberättelse

 6. Ekonomisk rapport

 7. Revisorns berättelse

 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

 9. Valfrågor (av styrelse med mera)

 10. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår

 11. Förslag från medlemmar och styrelse

 12. Mötets avslutande

Föreningens upplösande
17 §

Upplösning av föreningen förutsätter att beslut om detta fattas på två efter varandra följande medlemsmöten. Mellan dessa medlemsmöten ska minst sex månader förflyta. Om beslut fattas om upplösning av föreningen ska medlemmarna i omedelbar anslutning därtill besluta om avveckling av föreningens tillgångar och skulder. Eventuellt överskott ska då ges till något som ligger i linje med föreningens ändamål.

bottom of page